Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia


1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia obchodné vzťahy medzi spoločnosťou Baggioni s.r.o., Plynárenská 3A, 821 09 Bratislava, IČO: 46 912 240, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 86517/B, (ďalej len „Predávajúci") a Kupujúcim uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.bavlnene.sk.
1.2. Kupujúcim sa rozumie každá osoba, ktorá odoslala plne vyplnený elektronický objednávkový formulár uvedený na internetovej stránke Predávajúceho a nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania v zmysle §2 písm.a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
1.3. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.bavlnene.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1.4. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.bavlnene.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.


II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy


2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.
2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávkovom formulári. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná ich prepísaním, zmena množstva jeho prepísaním alebo odstránením položky a stlačením tlačidla ,,Aktualizovať košík". Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku s povinnosťou platby". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje. Odoslaná objednávka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
2.3. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením elektronickej objednávky Predávajúcim prostredníctvom e-mailu.
2.4. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho.


III. Cena, platobné a dodacie podmienky


3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorý mu Predávajúci odošle na základe uzavretej Kúpnej zmluvy, riadne a včas Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky.
3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.bavlnene.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.
3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci dobierkou Slovenskej pošty alebo kuriérnej spoločnosti v hotovosti pri prevzatí tovaru.
3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom vo vnútri zásielky, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.
3.5. V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Ceny za dopravu sú uvedené v sekcii Doprava.

3.6. Tovar bude Kupujúcemu odoslaný v čo možno najkratšej dobe - do 14 pracovných dní od potvrdenia Kúpnej zmluvy, spravidla skôr. Čas potrebný na doručenie Slovenskou poštou alebo kuriérnou spoločnosťou je spravidla 1 až 3 pracovné dni.

Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny majú iba orientačný charakter.

3.7. V prípade, že objednaný tovar nie je možné z dôvodu vypredania skladových zásob dodať, objednávka bude zrealizovaná bez tohto tovaru alebo môže byť Kupujúcemu ponúknutý iný výrobok porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

3.8. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo narušená uvoľnením lepiacich pások alebo iným spôsobom nevylučujúcim možnosť neoprávneného vniknutia do zásielky a úbytku množstva, je kupujúci povinný požadovať od vydávajúceho pracovníka Slovenskej pošty alebo kuriérnej spoločnosti kontrolu hmotnosti zásielky alebo zásielku neprevziať a najneskôr do 24 hodín o tomto informovať Predávajúceho.
3.9. V prípade osobného odberu tovaru sa Predávajúci zaväzuje rezervovať pre Kupujúceho tovar vo svojom sklade na adrese uvedenej v objednávke po dobu 48 hodín od potvrdenia kúpnej zmluvy. Ak si Kupujúci tovar v uvedenej lehote neprevezme, márnym uplynutí tejto lehoty sa kúpna zmluva od začiatku ruší.


IV. Záruka


4.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je pri všetkých výrobkoch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim alebo nim poverenou osobou.
4.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením, nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený alebo prirodzeným opotrebovaním.
4.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:
• odoslaním reklamovaného tovaru spolu s reklamačným listom poštou alebo kuriérnou spoločnosťou na adresu Predávajúceho: Baggioni s.r.o., Plynárenská 3A, 821 09 Bratislava.
4.4. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.


V. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy


5.1. V zmysle ustanovenia § 7 a 8 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Kupujúci, alebo nim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením napr. listom zaslaným na adresu Predávajúceho : Baggioni s.r.o., Plynárenská 3A, 821 09 Bratislava, alebo e-mailom na e-mailovu adresu Predávajúceho: reklamacie@bavlnene.sk . Na tento účel môže použiť formulár na odstúpenie, ktorý je prílohou týchto Všeobecných obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, keď Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
5.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho : Baggioni s.r.o., Plynárenská 3A, 821 09 Bratislava. Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v nepoškodenom pôvodnom obale.
5.3. Predávajúci tovar prekontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku Kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak Kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Kupujúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v Odstúpení od zmluvy alebo poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.


VI. Ochrana súkromia

6.1. Spoločnosť Baggioni sro ako predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré kupujúci na portáli www.bavlnene.sk zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii. Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu a dodaciu adresu za účelom vybavenia a odoslania objednávky. Na tento účel sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje nebude používať a spracovávať na iné účely, pokiaľ mu na to dotknutá osoba neudelí osobitný súhlas.

6.3.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

6.4. V prípade, že kupujúci udelí súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom marketingu, predávajúci sa zaväzuje, že bude spracovávať a uchovávať jeho osobné údaje iba za týmto účelom. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Predávajúci ako prevádzkovateľ môže spracovávať osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku.

6.5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať nimi v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s § 10 Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.6. Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ak o to požiada. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.7. Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov, ak o to požiada.

6.8. Predávajúci sa zaväzuje neposkytnúť získané osobné údaje tretej strane s výnimkou poskytnutia nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom dopravy tovaru kupujúcemu.

6.9. Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na Záujemcov, ktorí sú fyzickými osobami. Spoločnosť Baggioni sro pracováva osobné údaje o v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú bližšie uvedené v PODMIENKACH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto Všeobecných podmienok. Podmienky spracovania osobných údajov sú zároveň splnením informačnej povinnosti vo vzťahu k dotknutým osobám.


VII. Záverečné ustanovenia


7.1. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
7.2. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov. Súčasne Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami aj s Reklamačným poriadkom Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky a že s nimi súhlasí.
7.3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.
7.4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Baggioni, s.r.o.

 

Vážený zákazníci, náš internetový obchod je momentálne z dôvodu rekonštrukcie zavretý .

DOPRAVA ZDARMA

 pre všetky objednavky nad 50 EUR

 

Najpredávanejšý výrobok

tento mesiac

Informácie

Pondelok - Piatok

11.00 - 15.00 hod. 

 Telefón:

 +421 910 33 26 76

Vaše otázky píšte na:

info@bavlnene.sk

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti